Tenda

Tenda

Tenda

“TENDA” – Un spectacol teatral povestit de tineri aromâni prin imagini, muzică dans şi poezie.

Tenda este un soi de poveste teatrală spusă de tinerii aromâni cu ajutorul imaginilor, muzicii, dansului şi poeziei. Un fel de cort a carui pânză leagă trecutul îndepărtat al aromânilor de prezentul şi viitorul lor; leagă străvechile lor mentalităţi de spiritul modern. Ca orice poveste armâneasca şi aceasta are un parfum specific. Iar încrucişarea aromânei cu celelalte limbi (engleză, franceză, italiană) mult mai cunoscute dă spectacolului un farmec aparte. De fiecare dată când lucrez cu şi pentru aromâni lucrurile capătă o dimensiune şi o sensibilitate pe care nu le bănuiam. Să povesteşti despre aromâni la modul teatral implică ceva misterios. Însăşi supravieţuirea noastră este ceva misterios. Iar tinerii ştiu asta. Asumarea acestei poveşti de către cei tineri este pentru mine un succes. Efortul şi dăruirea lor din acest spectacol cred că merită din plin aplauzele dumneavostră!

“TENDA”- Unu spectacol teatral pirmitusit di tinirl’i armân’i prit imagini, muzică, gioc şi poezie.

Tenda easti ună soie di pirmithu teatral dzăs di tinirl’i armân’i cu agiutorlu a imaginilor, a căntiţilor, a gioclui şi ali poezie. Ună luyie di tendă ţi şi-dizvărteaşti pândza ta s-leagă chirolu di ma ninti, dit zămani di chirolu di tora şi di yinitorlu a lor; Idyea pândză leagă mentalităţli vecl’i di spiritul modern. Ca iţi pirmithuseari armânească şi aistă ari ună n’iurizmă ayorghea. Iara dialogul armânescu cu alanti limbi multu cama cunuscuti ăl’i da a spectacolului muşuteaţă. Cafi oară căndu lucredz cu şi ti armânami lucrili l’ia ună mâreaţă şi ună sensibilitati ţi nu li minduiam dit ahurhită. S-pirmituseşti ti ărmân’i ună luyie teatrală ascumdi şi ţiva mistirghios. Ama tută bana a noastră easti ţiva mistirghios. Iara tinirl’i ştiu aistu lucru. Achicăsearea aiuştui pirmith di cătră tinirl’i ţi lu spun easti ti mini un succţes. Gaiareţli şi haraua a lor dit aistu specatcol aşteptă cu niarăvdari haraua şi aplauzili a voastri!